top of page

ท่องเที่ยวยุโรป Czech Republic Austria Slovakia Hungary Poland Germany

Czech Austria  
สาธารณรัฐเชค  ออสเตรีย 
7 วัน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน)

วันที่1

เขตเมืองเก่า สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ ผ่านสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” เขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง


ล่องเรื่อ ชมทัศนียภาพพยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาว่า จัดเลี้ยงอาหารพื้นเมืองเชคและเบียร์อันดับหนึ่งของประเทศ
โรงแรม Duo ปราก**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2

ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราช วังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย ชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก

 

คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองน้ำแร่ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ  เมืองนี้มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12แห่งซึ่งมีอุณหภูมิและแร่ธาตุที่แตกต่างกัน  เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วที่ทำจากพอชเลนซ์ ที่มีรูปทรงพิเศษ

โรงแรม Duo ปราก**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 
 กุ๊ตนาโฮร่า (Kutna Hora) เมืองที่เคยมั่งคั่งในยุคกลาง นำชมตัวเมืองและโบสถ์กระดูกมนุษย์, แวะชมเมืองT...elc เต๊วซ์ เมืองเล็กน่ารักที่มีจตุรัสใจกลางเมืองสีลูกกวาด บ้านแต่ละหลังที่เรียงรายที่มีประวัติอันน่าสนใจ

 

เชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย  เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 World Heritage นำชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก และมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
โรงแรมOld Inn Cesky Krumlov***** หรือเทียบเท่า


วันที่ 4
ซาลส์เบิร์ก (Salzburg) เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์เบิร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (SALZACH) เมืองซาลส์เบิร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ ใช้ภาษาเยอรมัน นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (THE SOUND OF MUSIC) ที่โด่งดังไปทั่วโลก     เดินชมความงามของบ้าน เรือนและโบสถ์ต่างๆ ที่สร้างอย่างสุดคลาสสิค ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทที่จัตุรัสโมสาร์ท ซึ่งเป็นคีตกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย นำท่านถ่ายรูปชมความงามของจัตุรัสโบสถ์หลวง และจัตุรัสสวยงามต่างๆ ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นในย่านการค้าถนนเกรไทร์เด้ ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะ ตกแต่งด้วยลวดลายเหล็กดัดสวยงามเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ เมืองซาลส์เบิร์ก​โรงแรม

Motel One Sud*** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ฮัลล์สตัท (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาปที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกชมทัศนียภาพสุดโรแมนติคของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

เวียนนา  ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่ แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของ ราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร - ฮังกาเรียนมาก่อน จนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918  นำชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ กรุงเวียนนา เลือกซื้อสินค้าอิสระถนนคาทเนอร์ (Karntnerstrabe)ถนนสยหลักสำหรับผู้รักการชอปปิ้ง

โรงแรม Motel One Prater*** หรือเทียบเท่า

 

​วันที่ 6 

เวียนนา (Vienna) พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินี โปรดให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความงามของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร


มิคูลอฟ (Mikulov) ระหว่างเดินทางกลับปราก แวะชมเมืองที่ผลิตไวน์อันเลืองชื่อของสาธารณรัฐเชค เดินชมตัวเมืองและปราสาท


Holiday Inn Airport Prague***

 

วันที่ 7

ส่งท่านที่สนามบินหรือถ้ามีเวลาสามารถแวะซื้อของฝาก

 

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล

 

6 ท่าน .......................................  39,000.-
5 ท่าน ....................................... 43,000.-
4ท่าน ........................................  55,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 9,000.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก พร้อมอาหารเช้า, ล่องเรือ, จัดเลี้ยงอาหารค่ำมื้อแรก, รถตู้หรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทย

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

bottom of page