top of page

ขั้นตอนการขอเชงเก้นวีซ่าที่สถานทูตเชค

สถานทูตสาธารณรัฐเชค

01

/

การเตรียมตัวในการยื่นขอวีซ่า

​การเตรียมเอกสาร

02

/

ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องจองคิวยื่นขอวีซ่าก่อนที่https://visapoint.eu/visapoint2/disclaimer.aspx โดยสามารถเลือกวันและเวลาได้เอง กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ หมายเลขหนังสือเดินทาง อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นระบบจะส่งรายละเอียดวัน เวลาที่นัดยื่นวีซ่ามาให้ท่านเลือก พร้อมรหัสสำหรับใช้ในการยืนยันหรือยกเลิกนัด กรุณาพิมพ์รายละเอียดและแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมในวันยื่นขอวีซ่าควรดำเนินการขอวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย  4 อาทิตย์  และท่านต้องไปยื่นขอด้วยตัวเองและตอบคำถามด้วยตนเองทางบริษัทฯไม่สามารถยื่นแทนให้ได้เอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกแผ่น ต้องเซ็นต์ชื่อกำกับ รับรองเอกสารให้ถูกต้อง และกรุณาตรวจสอบว่าชื่อ นามสกุล ในเอกสารต่างๆ เช่น ใบจองตั๋ว ใบจองโรงแรม เอกสารประกันภัย มีการสะกดถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
 

1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.mzv.cz/public/ef/ef/dc/472223_356828__464450_342384_ZOV_en.pdf

กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่


2. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า และมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

 

3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี สูติบัตรตัวจริง และสำเนาสูติบัตร แปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ  พ่อแม่ยื่นขอวีซ่าแทนได้ แต่ต้องเดินทางมาต่างประเทศด้วยกัน ไม่ต้องใช้จดหมายอนุญาตจากผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองต้องลงนามยิมยอมในแบบฟอร์มขอวีซ่า
- กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ กรณีเดินทางกับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากอีกฝ่าย โดยทำผ่านเขตหรืออำเภอเช่นกัน


4. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง


5. ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ รับรองสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล


6. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น อย่าใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่นและตกแต่งรูป) พื้นหลังขาวเท่านั้น รูปแรกติดที่ฟอร์มยื่นขอวีซ่า อีกรูปแนบไปให้เจ้าหน้าที่ พร้อมเขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขหนังสือเดินทาง ด้านหลังรูป


7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตามหนังสือเดินทาง ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา
- กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล
- กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ , ถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีวิชาชีพต่างๆ ต้องแสดงบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวะ ฯลฯ , ถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนักเรียน นักศึกษา  ต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  โดยไม่ต้องรับรองคำแปล
- กรณีฟรีแลนด์ ว่างงาน พักงาน ไม่ได้ทำงาน ทำจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ รับรองตัวเองว่า การเดินทางครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อไปท่องเที่ยวเท่านั้น และจะกลับมาประเทศไทยตามเดิม
- กรณี เจ้าของร้านค้าขนาดเล็ก หรือกิจการขนาดเล็ก ให้แนบใบจดทะเบียนการค้า และทำจดหมายรับรองตัวเองว่า มีจุดประสงค์ต้องการไปท่องเที่ยว


8. สมุดบัญชีธนาคาร 6 เดือน ตัวจริงและสำเนาทั้งเล่มแนบ พร้อมสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาเครดิตการ์ด รับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณียื่นขอวีซ่าโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ โดยทั่วไปมีสองวิธี คือ 1. ต้องไปออกไปรับรองสถานภาพการเงินจากธนาคาร โดยให้ผู้ปกครองไปทำ และระบุชื่อของผู้เดินทางในเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และรับรองสำเนาถูกต้อง
หรือ 2. ผู้ปกครองจะต้องมาปรากฏตัวที่สถานทูต และลงนามหนังสือรับรองด้วยตัวเอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง


9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้ว จึงซื้อตั๋ว แล้วเอาตั๋วตัวจริงไปแสดงวันรับหนังสือเดินทาง)


10. ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุ  ต้องครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางทั้งหมด วงเงินประกัน 30,000 ยูโร ต้องระบุเป็น “EUROPE” มีรายละเอียดวันที่และเวลาตามตั๋วเครื่องบินไป-กลับ


11. ใบจองโรงแรม"ทุกแห่ง"   กรุณาเรียงตามวันที่และเมืองที่จะไป โดยเราจะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์ ถ้าเป็นโรงแรมในเชค ต้องเป็นใบจองพร้อมตราประทับของโรงแรม ถ้าเป็นการจองโรงแรมของประเทศอื่นในเชงเก้น ไม่ต้องมีตราประทับของโรงแรม

12. รายละเอียดการเดินทางในประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยเราจะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์เช่นกัน


13. ค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) 60 ยูโร ทางสถานทูตฯจะคิดเป็นเงินไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า ควรเตรียมให้พอดี
 

1. หากวีซ่าผ่าน เจ้าหน้าที่จะโทรมาแจ้ง และนัดวันและเวลาให้ไปรับหนังสือเดินทางและวีซ่า ส่วนมากจะเป็นตอนบ่าย

2. เมื่อรับหนังสือเดินทางและตราวีซ่าแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขหนังสือเดินทางในตราวีซ่า อายุและวันหมดอายุ ประเภทของวีซ่า

03

/

การรับหนังสือเดินทางและวีซ่า

แผนกกงศุลและวีซ่า ที่อยู่ 71/6 ซอย ร่วมฤดี ซอย 2 (รถไฟฟ้า BTS: สถานีเพลินจิต) ถ. เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-250-9223, 02-250-9224
โทรสาร 02 255 4978, 02-250-9225 
E-mail: bangkok@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/bangkok

เวลาทำการ:
ยื่นขอวีซ่า จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.

กรุณาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงกับแผนกวีซ่า สถานทูตสาธารณรัฐเชค

รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2981-7171-99

โทรสาร 0-2981-7256

bottom of page