top of page
Heart of Europe 1
ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี่  สโลวาเกีย 
ท่องเที่ยว 6 วัน (ไม่รวมเวลาบนเครื่อง)

วันที่ 1 

ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่ แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของ ราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร - ฮังกาเรียนมาก่อน จนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918  นำชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ กรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นใน ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน เลือกซื้อสินค้าอิสระถนนคาทเนอร์(Karntnerstrabe)ถนนสายหลักสำหรับผู้รักการชอปปิ้ง

โรงแรม NH Wien หรือเทียบเท่า

ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกกับคนไทยในพื้นที่ เดินทางได้ตลอดปี

วันที่ 2
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินี โปรดให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความงามของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร


เชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย  เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 World Heritage นำชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก และมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี​
โรงแรม Bellevue Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค  ซึ่งได้สมญานามว่าเป็นนครแห่งปราสาท ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย ชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก

สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ ผ่านสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” เขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง จากนั้นเชิญเลือกซื้อของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วเจียระไน “โบฮีเมีย” อันลือชื่อของชาวเชคในบริเวณย่านการค้าใจกลางเมือง
โรงแรม NH Prague หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 
คาร์โลวี่ วารี่ (Karlovy Vary) เมืองน้ำแร่ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ  เมืองนี้มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12แห่งซึ่งมีอุณหภูมิและแร่ธาตุที่แตกต่างกัน  เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วที่ทำจากพอชเลนซ์ ที่มีรูปทรงพิเศษ

เยี่ยมชมโรงงานผลิตแก้วคริสตัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก Moser โบฮีเมีย(เชค)คริสตัล
โรงแรม NH Prague หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

มิคูลอฟ (Mikulov) ตั้งอยู่ตอนใต้ของแคว้นโมราเวียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการบ่มไวน์ ระหว่างการเดินทางมามิคูลอฟท่านจะได้เห็นวิถีเกษตรกรรมของชาวโมราเวีย ในการทำไร่องุ่น สวนแอปเปิ้ล ไร่ข้าวโพด…..(เฉพาะในช่วงฤดูร้อน) เราจะแวะพักรับประทานอาหากลางวันกันที่นี่ ท่านสามารถเดินชมปราสาทมิคูลอฟ สวนรอบนอกและตัวเมือง

บูดาเปสต์ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า “ดูนา” แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ     
นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1895-1902 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน ชมจตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

โรงแรม NH Budapest หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

บลาทีสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงของสโลวาเกีย ชมตัวเมืองเก่าและปราสาท(รอบนอก)ที่โดดเด่นริมแม่น้ำดานูป


 

เที่ยวส่วนตัวในยุโรป

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่):

30 ท่าน .....................................  51,500.-
20 ท่าน .....................................  68,000.-

17-19 ท่าน ................................  63,700.-

10-16 ท่าน ................................  71,400.-

7-9 ท่าน.....................................  67,200.-
6 ท่าน .......................................  62,700.-
5 ท่าน .......................................  67,000.-
4ท่าน ........................................  75,600.-

3 ท่าน ........................................ 98,500.-

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 28,000.-

 

ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

อาจเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามฤดูกาล

bottom of page