top of page

6.11.15 รับคณะที่สนามบินปราก ล่องเรือแม่น้ำวัลตาว่า ชมวิวเมืองปราก
-------รับคณะตามเวลานัดหมาย-------แนะนำสายการบิน Finair
เข้าพักที่โรงแรม NH Prague
18.00   ล่องเรือแม่น้ำวัลตาว่าชมเมืองปราก
20.00  
จัดเลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารพื้นเมืองพร้อมเบียร์อันดับหนึ่งของเชค

กลับที่พักโรงแรม NH Prague หรือเทียบเท่า


7.11.15 ปราก Prague:  ปราสาทแห่งปราก เขตเมืองเก่า
เช้า 

ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่9ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทําเนียบประธานาธิบดีตั้งแต่ปีค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่า ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่4โปรดให้สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระบรมศพของกษัตริย์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามประสงค์


บ่าย 

สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่นํ้าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่14 สมัยพระ เจ้าชาร์ลที่4ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราว สะพานกว่า 30 องค์ผ่านสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตู เมืองเก่า “Powder Gate” เขตเมืองในสมัยโบราณ ย่านเก่าชาวยิว และต่อด้วยจตุรัสเวนเชสลาส ย่านการค้าและแหล่งชอปปิ้งสำคัญของปราก
รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์และกลับที่พักโรงแรม NH Prague หรือเทียบเท่า


8.11.15 กุ๊ตนาโฮร่า Kutna Hora, คาโลวี่ วารี่ Karlovy Vary
เช้า 

กุ๊ตนาโฮร่า เมืองที่เคยรุ่งเรื่องและร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางซึ่งรายได้เหล่านั้นมาจากการทำเหมืองเงิน เยี่ยมชมโบสถ์กระดูกซึ่งตกแต่งด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่าสี่หมื่นคน และต่อด้วยเยี่ยมชมตัวเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม


เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงตามประสงค์


บ่าย 

ชมเมืองคาร์โลวี วารี เมืองน้ำแร่ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วที่ทำจากพอชเลนซ์ ที่มีรูปทรงพิเศษ
รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์และกลับที่พักโรงแรม NH Prague หรือเทียบเท่า


9.11.15 เชสกี้คลุมลอฟ Cesky Krumlov
เช้า 

เดินทางไปยังเมืองเชสกี้คลุมลอฟ (Cesky Krumlov)
นําชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่นํ้าวัลตาวา ได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 World Heritage นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) ปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก และมีอายุเก่าแก่กว่า700 ปี


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามประสงค์


บ่าย 

ชมตัวเมืองซึ่งมีร้านค้าขายของที่ระลึกตามอัธยาศัย อย่าลืมแวะชิมขนมขึ้นชื่อของเชค ขนม “Trdelnik”
 นำท่าน check in โรงแรม Latran**** หรือเทียบเท่า

 

10.11.15 ฮัลล์สตัท Hallstatt, ซาลส์เบิร์ก salzburg
เช้า 

เดินทางไปเมืองฮอลล์สตัทเมืองริมทะเลสาปที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกชมทัศนียภาพสุดโรแมนติคของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามประสงค์


บ่าย 

เดินทางไปยังเมืองเมืองซาลส์เบิร์ก(Salzburg) ) เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์เบิร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (Salzach)เมืองซาลส์เบิร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ ใช้ภาษาเยอรมัน นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์
 เข้าพักที่โรงแรม Holiday Inn Salzburg**** หรือเทียบเท่า


11.11.15 เวียนนา Vienna
เช้า 

เดินทางไปยัง พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) กรุงเวียนนาแห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินี โปรดให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความงามของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามประสงค์


บ่าย 

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)โดยรถตู้หรือมินิบัส เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่ แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านโรงละครโอเปร่า พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของ ราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร - ฮังกาเรียนมาก่อน จนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918  นำชมโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ กรุงเวียนนา จากนั้นเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าอิสระย่านถนนคาทเนอร์ (Karntnerstrabe) ศูนย์รวมร้านค้าแบรนเนมมากมายหรือจะแวะชิมเค้กชื่อดังที่ Kafe Sacher ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์
เข้าพักที่โรงแรม Falkensteiner Hotel Bratislava **** หรือเทียบเท่า


12.11.15 บูดาเปส Budapest
เช้า 

เดินทางต่อไปยังกรุงบูดาเปสต์เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า “ดูนา” แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งบูด้าซึ่งเป็นเนินเขาที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และฝั่งเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นและรัฐสภาอันโดดเด่น


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามประสงค์


บ่าย 

เดินทางไปยังเมืองบราทีสลาว่า ชมเมืองและปราสาท(รอบนอก)ริมแม่น้ำดานูป
รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์
เข้าพักที่โรงแรม Falkensteiner Hotel Bratislava**** หรือเทียบเท่า


13.11.15 Designer Outlet มิคูลอฟ Mikulov
เช้า 

เดินทางไปยัง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf อิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Desigual, Gucci, Guess, Nike, Timberland, Tommy Hilfiger ......และอื่นอีกมากมาย


เที่ยง รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์


บ่าย 

เดินทางไปยังเมืองมิคูลอฟ ระยะทาง 124 ก.ม. มิคูลอฟตั้งอยู่ตอนใต้ของแคว้นโมราเวียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการบ่มไวน์ ระหว่างการเดินทางมามิคูลอฟท่านจะได้เห็นวิถีเกษตรกรรมของชาวโมราเวีย ในการทำไร่องุ่น สวนแอปเปิ้ล ไร่ข้าวโพด…..(เฉพาะในช่วงฤดูร้อน) เดินชมปราสาทมิคูลอฟ สวนรอบนอกและตัวเมือง


 รับประทานอาหารค่ำตามประสงค์
 เข้าพักโรงแรม  NH Prague **** หรือเทียบเท่า 


14.11.15 เลือกซื้อของฝาก และ ส่งคณะที่สนามบินตามเวลานัดหมาย

ค่าบริการต่อท่าน

49,000 บาท

HEART OF EUROPE V

    ค่าบริการรวม

  • โรงแรมคุณภาพสี่ดาวพร้อมอาหารเช้า

  • รถ MB Van 7+1 2015 พร้อมคนขับ

  • ผู้นำเที่ยวชาวไทยหรือไกด์ท้องถิ่น

  • ค่าเข้าชมปราสาทแห่งปราก พระราชวังเชินบรุนน์

  • ตั๋วล่องเรือ

  • จัดเลี้ยงอาหารค่ำพื้นเมืองมื้อแรก

6-14.11.15 : คณะ 6 ท่าน

bottom of page