top of page
Romantic Road & Heart of Europe
เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี่  สโลวาเกีย สาธารณรัฐเชค
7 วัน (ไม่รวมเวลาบนเครื่องบิน)

วันที่1
แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมันนี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางคมนาคมที่สำคัญ เยี่ยมชม จตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง มีอาคารเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรตที่ 14-15 จตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการ ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย - มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลเมส (Saint Bartholomeus' Cathedral) สร้างขึ้นในแบบโกธิคในสมัยศตวรรตที่ 14 ใช้เป็นที่ทำพิธีสวมมงกุฏแก่จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักสิทธิ์ - สะพานเหล็กไอเซอเนอร์ (Eiserner Steg) เป็นสะพานคนเดินที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1869

 

เวิร์ซเบิร์ก (Wurzburg) จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายโรเเมนติก เยี่ยมชม สะพานเก่าเวิร์ซเบิร์ก สร้างขึ้นเมื่อปี 1473 – 1543 และ ตัวเมืองเก่า


โรเทนเบิร์ก (Rothenburg) เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคกลางที่ได้รับการดูเเลรักษาอย่างดี มีกำเเพงเมืองเก่าล้อมรอบเเละสวนปราสาทที่สวยงาม

โรงแรม Mercure Hotel Regenburg**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwastein Castle) สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ลุกวิทที่สองโดยสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปลีกวิเวกของกษัตริย์ลุควิกที่สองที่รักสันโดษ มีผู้เยี่ยมชมถึงหนึ่งล้านสี่เเสนคนต่อปี นอกจากนี้ปราสาทนี้เป็นเเรงบันดาลใจในการสร้างปราสาทเทพนิยายของดิสนีย์เเลนด์เเละปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

 

ฮอลล์สตัท (Hallstatt)เมืองริมทะเลสาปที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกชมทัศนียภาพสุดโรแมนติคของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) เมืองบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องชมความงามของเมืองซาลส์เบิร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค (Salzach)เมืองซาลส์เบิร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ ใช้ภาษาเยอรมัน นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก

โรงแรม Holiday Inn Salzburg**** หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

เวียนนา (Vienna) พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินี โปรดให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความงามของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร

ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่ แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของ ราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร - ฮังกาเรียนมาก่อน จนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นำชมโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ กรุงเวียนนา จากนั้นเลือกซื้อสินค้าอิสระย่านถนนคาทเนอร์(Karntnerstrabe) เช่น แก้วสวารอฟสกี้ Louis Vitton,Gucci, และร้านค้าแบรนเนมมากมายหรือจะแวะชิมเค้กชื่อดังที่ Kafe Sacher ตามอัธยาศัย 

โรงแรม Austrian Trend Ananas**** หรือเทียบเท่า


วันที่ 4
บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า “ดูนา” แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ      
นำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้าป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1895-1902 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
ชมจตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

 

บราทีสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงของสโลวาเกีย ชมเขตเมืองเก่าและปราสาท(รอบนอก)ที่โดดเด่นริมแม่น้ำดานูป

โรงแรม Tatra**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งได้สมญานามว่าเป็นนครแห่งปราสาท ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระบรมศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย ชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก

 

สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ ผ่านสะพานหอคอย (Bridge Tower), ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” เขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1338กำแพงด้านใต้ของศาลาว่าการจะมีนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เก่าแก่เป็นอันดับที่สามของโลกถูกนำมาติดตั้งเมื่อปี1410 และสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน จุดนี้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มารอชมนาฬิกาตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง จากนั้นเชิญเลือกซื้อของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วเจียระไน “โบฮีเมีย” อันลือชื่อของชาวเชคในบริเวณย่านการค้าใจกลางเมือง

โรงเเรม Novotel Prague**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6

กุ๊ดนา โฮร่า (Kutna Hora) เมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งแค้วนโบฮีเมียรองจากปราก Prague ในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1995 ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbara’s Cathedral สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่ก่อสร้างขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 14 ชมโบสถ์กระดูกที่นำโครงกระดูกมนุษย์กว่าสี่หมื่นคนมาตกแต่งอย่างอลังการณ์

 

เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองน้ำแร่ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพเมืองนี้มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12แห่งซึ่งมีอุณหภูมิและแร่ธาตุที่แตกต่างกัน เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วที่ทำจากพอชเลนซ์ ที่มีรูปทรงพิเศษ

โรงเเรม Novotel Prague**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

เชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 World Heritage นำชมบริเวณปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) ปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก และมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
 

มิวนิก (Munich) เป็นเมืองเมืองหลวงของเเคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก)เยี่ยมชม จตุรัสมาเรียน (Marien Platz) เป็นย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เสาพระเเม่มารี (Mary's Column) ตั้งอยู่ที่จตุรัสมาเรียน ตั้งขึ้นเมื่อปี 1638 เพื่อเฉลิมฉลองการยุติการรุกรานของสวีเดนในช่วงสงครามสามสิบปี ศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ (Neue Rathaus) สร้างในสไตล์โกธิกในกลางศตวรรษที่ 19 มีหอคอยสูงกว่า 80 เมตรมีหอนาฬิกา( Glockenspiel) ประกอบด้วยระฆัง 43 ลูก ตุ๊กตากลไก 32 ตัวขนาดเท่าคนจริงออกมาเต้นระบำ

อัตราค่าบริการ (ห้องคู่): ราคาอาจเปลี่ยนขึ้น ลง ตามฤดูกาล

 

17 ท่านขึ้นไป ................................58,000.-

11-16 ท่าน ................................  62,000.-

7-10 ท่าน.....................................68,000.-
6 ท่าน .......................................  63,000.-
5 ท่าน .......................................  67,000.-
4ท่าน ........................................  69,000.-

 

พักห้องเดี๋ยวเพิ่มท่านละ 10,900.-

 

ราคานี้รวม

ที่ัพัก 4 ดาวพร้อมอาหารเช้า, รถตู้หรือมินิบัสพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง, ผู้นำเที่ยวชาวไทยหรือต่างชาติเลือกได้

 

ราคานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ประกันการเดินทาง อาหารกลางวันเเละเย็น

bottom of page