top of page

เมืองซาลส์เบิร์ก Salzburg ประเทศออสเตรีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้ประกอบด้วยโบสถ์ จัตุรัส หอคอย ธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยสดงดงามเนื่องจากอยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ จากมุมสูงเราจะเห็นโดมและหอคอยทั่วทั้งเมือง ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอคเพราะเต็มไปด้วยศิลปะแบบบารอค เฉพาะในเขตเมืองเก่ามีโบสถ์อยู่ถึง 20 กว่าแห่ง อีกทั้งเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก วูฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music


เมืองซาลส์บวร์กตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซักค์ (Salzach) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองชายแดนก่อนจะข้ามไปสู่แคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมนี ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ เกลือทำหน้าที่ถนอมอาหาร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในแถบเมืองหนาว แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีต


มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์เบร์ก สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลาย-บารอคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บารอคยุคแรกสุด สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่ มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม


ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์เบิร์ก (Festung Hohensalzburg) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสร้างต่อเติมมาเรื่อย ๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร ไว้ป้องกันข้าศึกศัตรูจากความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก กับอาร์ชบิชอปประมุขทางธรรมสำนักสงฆ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Abbey) เป็นสำนักสงฆ์ที่เก่าแก่ที่สุดทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ที่ยังคงใช้งานจริงอยู่ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 696 โบสถ์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาลส์บวร์ก สร้างในปี ค.ศ. 1130-1143 เป็นเพียงโบสถ์เดียวที่สร้างในศิลปะโรมาเนสก์ถึงภายนอกและโครงสร้างจะเป็นแบบโรมาเนสก์ ภายในกลับถูกตกแต่งประดับประดาอย่างหรูหราอลังการขึ้นใหม่แบบบารอค


ถนนเกทรัยเด (Getreidegasse) เป็นย่านการค้าสำคัญของเมืองมาตั้งแต่ยุคกลาง ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยว จุดเด่นของร้านค้าบนถนนเส้นนี้คือป้ายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ์ของร้านที่แขวนไว้เหนือทางเข้า แต่ละร้านจะมีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ตัวเมืองซาลส์เบิร์กจากมุมสูง

สวนมิราเบล ฉากถ่ายทำภาพยนต์เรื่องThe Sound of Music

bottom of page